Voorwaarden

Wie gebruik maakt van onze diensten, heeft een aantal rechten en plichten.
– bij het berekenen van verzendkosten wordt uitgegaan van dan geldende verzendkosten van de dichtstbijzijnde fietskoerier.
– voor fysieke, houdbare en niet eetbare zaken, volgen we waar toepasbaar de Algemene Voorwaarden Webshop Keurmerk 2014 van de Sociaal Economische Raad
– voor creatieve en journalistieke producten en diensten volgen we waar toepasbaar de Freelance Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek
– voor bosbouwkundig teeltmateriaal volgen we de EU Richtlijn 1999/105/EG
– consumptie en teelt van aangeboden schimmels en planten zijn op eigen risico. De verkoper koopt deze in op lokale markten op basis van lokaal aangeboden informatie. Verkoper heeft een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle geboden producten veilig zijn, maar accepteert hier geen aansprakelijkheid voor.
– voor diensten en producten waarvoor lokale kennis is gebruikt, moet vooraf instemming gegeven zijn door de originele kennishouders, die een redelijke vergoeding hiervoor ontvangen. Hierbij volgen we Free, Prior & Informed Consent procedures (FPIC), zoals o.a. vastgelegd de UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Het is niet toegestaan deze producten en/of diensten door te verkopen, zonder aan dezelfde regelgeving te voldoen.
– geld voor adoptiebomen en steun aan onze diverse projecten (waaronder de Minamba Research Farm, de University of Local Knowledge en Kambisa!) is niet-restitueerbaar. We gebruiken dit geld onder meer om lokale mensen te betalen en te investeren in het land, het bos en duurzame verdienmodellen waarmee we onze doelstellingen kunnen beschermen. Hoewel we ons best zullen doen de klant tevreden te houden, vormt potentiele restitutie hierbij een onacceptabel risico.
– De adoptie van planten geldt voor een periode van twee of vijf jaar, tenzij anders overeen gekomen, gerekend vanaf datum van betaling. Als een geadopteerde boom onverhoopt dood gaat, zoeken we desgewenst een vergelijkbare boom uit voor de resterende periode.
– De adoptie van een boom of plant geeft geen recht op oogst of andere ecosysteemdiensten e.d. waar deze aan bijdraagt, en geeft ook geen zeggenschap over de boom of het land.